Initial screening of gastric cancer using oral contrast-enhanced trans-abdominal ultrasonography in rural asymptomatic individuals

Original price was: $24.59.Current price is: $2.99.

 • Title :Initial screening of gastric cancer using oral contrast-enhanced trans-abdominal ultrasonography in rural asymptomatic individuals
 • Author: Li Shen a,1, Danni Zhang b,1, Yaoping Huang c, Lan Liu a, Yin Zheng d, Li Zhang a, Dianyuan Lu a,Jianrong Cai a, Rongrong Zhu a, Huixiang Sun c, Min Shi e, Yan Ni b,*, Jun Zhang e,*
 • Publication: Cancer Epidemiology
 • Publisher: Elsevier Inc
 • Year: 2022
 • Language: English
 • Pages: 6
 • Format: PDF
 • File size: 2,684 KB
 • DOI:10.1016/j.canep.2022.102236
 • CBID: CBR184
Initial screening of gastric cancer using oral contrast-enhanced trans-abdominal ultrasonography in rural asymptomatic individuals